Klachten

 

de Zorgerije vindt het belangrijk dat een ieder naar tevredenheid wordt geholpen. Wanneer u echter niet tevreden bent over bijvoorbeeld de begeleiding, de afhandeling of de verwerking van gegevens, de persoonlijke contacten etc., kunt u een klacht indienen. Klachten zijn er namelijk om opgelost te worden, om van te leren en om onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een klacht, dan gaan wij hier samen een oplossing voor zoeken.

U kunt dan gebruik maken van het contactformulier op onze website, ons vragen om u een klachtenformulier toe te sturen of een e-mail sturen naar info@dezorgerije.nl
Vermeld in het contactformulier of een e-mail de volgende gegevens:

- uw naam en adresgegevens;
- omschrijving van de klacht, met namen, data en gebeurtenissen die belangrijk zijn;
- geleden schade of ondervonden nadelen.

 

Wij streven er naar om uw klacht binnen 24 uur te beantwoorden waarbij wij u informeren over dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is.

Binnen twee weken informeren wij u over:
- hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht;
- of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is;
- wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is;
- welke maatregelen genomen zijn/worden genomen.

Er volgt daarna altijd een gesprek of uw klacht naar tevredenheid is opgelost.

 

Bezwaarmogelijkheden
Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

 

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

 

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?

 

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 

Bestaat uit:

 

  • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

 

 Bestaat uit:

 

  • Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht.

De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.